ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BARDEL-KOZIJNEN

Artikel 1: Definities

1.1. Klant: de partij waarmee de Verkoper een Overeenkomst aangaat.
1.2. Kunststof Gevelelementen: kunststof kozijnen, kunststof deuren, kunststof dakkapellen, kunststof schuifpuien, kunststof ramen en (overige) kunststof gevelbekleding.
1.3. Overeenkomst: de overeenkomst tot verkoop en levering van Kunststof Gevelelementen.
1.4. Verkoper: de eenmanszaak Bardel-Kozijnen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 64110885.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, aankooporder en iedere overeenkomst tussen Verkoper en de Klant, voor zover partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.
2.2. Bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen, zoals de inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Klant, zijn tussen partijen niet van toepassing, tenzij deze in overleg met Verkoper zijn overeengekomen en door Verkoper als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. De Klant die reeds eerder overeenkomsten met Verkoper is aangegaan waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing waren, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op latere overeenkomsten van Verkoper in te stemmen.

Artikel 3: Aanbiedingen, Offertes en Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. Een door Verkoper gemaakte offerte, brochure of prijslijst is veertien (14) dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven. Verkoper kan een offerte binnen veertien (14) werkdagen na de aanvaarding door de Klant nog herroepen.
3.2. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW en verpakkingskosten, tenzij anders aangegeven.
3.3. De aanbieding van Verkoper omvat in principe slechts de verkoop- en levering van de Kunststof Gevelelementen. Van meerwerk kan sprake zijn in potentiële specifieke gevallen, zoals opgenomen in de Overeenkomst. Extra opdrachten worden wel als meerwerk beschouwd. Montagewerkzaamheden maken – tenzij anders overeengekomen – geen onderdeel uit van de Overeenkomst.
3.4. Een samengestelde offerte verplicht Verkoper niet tot het verkopen en/of leveren van een deel van de geoffreerde producten tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
3.5. Indien Verkoper kosten heeft moeten maken voor het uitbrengen van de offerte, is Verkoper bevoegd om alle kosten die zij heeft moeten maken om de offerte te kunnen opstellen bij de Klant in rekening te brengen.
3.6. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Verkoper zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de Overeenkomst, tenzij Verkoper zijn offerte herroept.
3.7. Verkoper behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst in gedeelten uit te voeren en de overeenkomst in gedeelten te facturen.
3.8. Indien Verkoper een product aanbiedt en/of aangeboden heeft door middel van een monster, is het monster slechts een indicatie voor het door Verkoper te leveren product. De Klant kan daaraan geen rechten ontlenen.
3.9. Geringe afwijkingen van de kleur, dikte, gewicht en overige afmetingen en maten, kwaliteit en afwerking van het geleverde materiaal geven de Klant niet het recht de producten te weigeren, de Overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding van Verkoper te vorderen.
3.10. Op de offerte vermelde prijzen zijn indicatief en derhalve niet bindend. De uiteindelijke verkoopprijs wordt gebaseerd op de definitieve – door Verkoper opgemaakte – bestektekeningen.
3.11. Indien de offerte, brochure of prijslijst is gebaseerd op door de Klant verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Verkoper gerechtigd de in de offerte, brochure of prijslijst vermelde prijzen/ tarieven aan te passen.
3.12. Verkoper is bevoegd de Overeenkomst op een zodanige wijze te wijzigen c.q. Kunststof Gevelelementen te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien dit vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 4: Levertijd en Afname

4.1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf het magazijn van Verkoper (Ex Works Incoterms 2020). Indien de Producten worden bezorgd door Verkoper of een externe vervoerder is Verkoper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Kosten voor het lossen, transport en eventuele transportverzekering, indien noodzakelijk en van toepassing, zijn voor rekening van de Klant. De Klant draagt het transportrisico. Alle transportkosten welke het gevolg zijn van overheidsmaatregelen zoals, maar niet beperkt tot, veiligheidsvoorschriften zijn eveneens voor rekening van de Klant.
4.2. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment van feitelijke afgifte door Verkoper van de producten aan de transporteur.
4.3. De door Verkoper opgegeven levertermijnen zijn indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeengekomen levertijd of levertermijn is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige levering dient de Klant Verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Verkoper een aanvullende leveringstermijn van ten minste zes (6) weken te gunnen.
4.4. Een overeengekomen levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende (werk)omstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Verkoper bestelde c.q. te bestellen materialen en/of diensten. Indien buiten schuld van Verkoper vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde (werk)omstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen en/of diensten niet tijdig worden geleverd, is Verkoper gerechtigd om de levertijd met een redelijke termijn te verlengen.
4.5. Indien de Klant niet vóór het verstrijken van de uiterst overeengekomen leveringstermijn de Kunststof Gevelelementen afneemt en/of de Klant de Kunststof Gevelelementen ten onrechte weigert, kan Verkoper de Kunststof Gevelelementen voor rekening van de Klant, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in bewaring (laten) nemen. Alle door Verkoper ter zake het in bewaring nemen van de Kunststof Gevelelementen gemaakte en te maken kosten zijn voor rekening van de Klant. Verkoper is gerechtigd de Kunststof Gevelelementen pas na volledige betaling van de bewaringskosten aan de Klant af te geven.

Artikel 5: Keuring van het verkochte en geleverde en Klachttermijn

5.1. De Klant is verplicht om de geleverde Kunststof Gevelelementen en/of andere producten onverwijld na aflevering door de transporteur te (doen) controleren. Reclames/klachten wegens tekorten, gebreken, afwijkingen van de vermelde specificaties of uiterlijk waarneembare afwijkingen/beschadigingen dienen door de Klant nauwkeurig op de door hem afgetekende vrachtbrieven te worden omschreven. Te late klachten laten alle rechten van de Klant vervallen.
5.2. Niet zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen drie (3) dagen na de ontdekking, doch uiterlijk binnen twee weken na de datum waarop de Kunststof Gevelelementen zijn gemonteerd, schriftelijk per aangetekende brief bij Verkoper te worden ingediend. Reclames moeten door de Klant nauwkeurig worden omschreven.
5.3. De Klant is niet gerechtigd te reclameren indien de door Verkoper geleverde Kunststof Gevelelementen afwijkingen vertonen, voor zover deze afwijkingen in de branche als gebruikelijk worden getolereerd.
5.4. Reclames geven de Klant niet het recht om betaling van het door hem aan Verkoper verschuldigde op te schorten of te verrekenen.

Artikel 6: Prijzen, Betaling, Opschorting en Ontbinding

6.1. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van de offerte en die van aflevering, de kostprijzen een verhoging, zoals, maar niet beperkt tot, het gevolg van overheidsmaatregelen, salarissen, invoerrechten, ondergaan of, ingeval sprake is van termijnen, de kostprijzen gedurende die termijnen een verhoging ondergaan, is Verkoper gerechtigd de aan de Klant in rekening te brengen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
6.2. Verkoper heeft het recht te bedingen dat door de Klant – alvorens de producten worden geleverd- een voorschot wordt betaald of zekerheid wordt gesteld.
6.3. Indien door Verkoper duidelijke rekenfouten zijn gemaakt kunnen deze te allen tijde door haar worden hersteld.
6.4. Alle betalingen dienen binnen drie (3) dagen na factuurdatum te geschieden zonder enig recht van de Klant op korting, opschorting of verrekening.
6.5. Indien de Klant zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt is deze in verzuim zonder dat hiertoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. In geval van niet tijdige betaling is Verkoper gerechtigd alle verdere leveringen, zowel die op grond van de Overeenkomst waarop de achterstallige betaling betrekking heeft als die op grond van andere overeenkomsten, aan de Klant op te schorten.
6.6. Alsdan heeft Verkoper het recht per maand aan de Klant de wettelijke handelsrente in rekening te brengen over het openstaande bedrag, vermeerderd met 4 procentpunten, te rekenen vanaf de vervaldatum tot aan de datum van algehele voldoening. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.
6.7. Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso van de vordering(en) komen ten laste van de Klant. Deze worden vastgesteld op 15 % van het factuurbedrag onverminderd het recht van Verkoper de daadwerkelijke kosten van de Klant te vorderen indien deze hoger zijn. Van de inkomende betalingen van de in verzuim zijnde Klant worden alsdan eerst deze buitengerechtelijke kosten en renten voldaan, waarna met het resterende bedrag de oudst openstaande facturen worden voldaan.
6.8. Indien de Klant een schuldenregeling met zijn crediteuren tracht te treffen, ingeval van aanvraag van faillissement, aanvraag van surseance van betaling of WSNP, beslaglegging en/of liquidatie van de onderneming alsmede ingeval van overlijden en/of onder curatele stelling en/of intrekking en/of verlaging van een door de kredietverzekeraar van Verkoper ten behoeve van de Klant afgegeven kredietlimiet, is Verkoper gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen en is al hetgeen Verkoper van de Klant te vorderen heeft direct opeisbaar, onverminderd het recht de meerdere schade te vorderen.
6.9. Verkoper heeft te allen tijde, op grond van vermoedens van verminderde kredietwaardigheid van de Klant, het recht naar zijn keuze hetzij de levering op te schorten hetzij de Overeenkomst voor het toekomende als ontbonden te beschouwen, tenzij door de Klant binnen een door Verkoper te stellen termijn zekerheid wordt gesteld voor de juiste en tijdige betaling van hetgeen de Klant verschuldigd zal worden. In beide gevallen heeft Verkoper recht op schadevergoeding voor het niet uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst. Op verzoek van de Klant kunnen tegen een door Verkoper te beoordelen zekerheid de leveringen worden gecontinueerd.
6.10. Verkoper is gerechtigd om de betalingsvoorwaarden te veranderen indien – naar de mening van Verkoper – de kredietwaardigheid van de Klant verslechtert. Tot het recht om de betalingsvoorwaarden te veranderen behoort ook het recht om betaling te verlangen voorafgaand aan de start van de productie of levering.
6.11. Indien partijen overeenkomen dat de Kunststof Gevelelementen door Verkoper bij de Klant worden bezorgd, en de aanvoer op of bij de plaats van levering door inter alia het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, is Verkoper gerechtigd deze uren afzonderlijk in rekening te brengen tegen een uurtarief van € 60,00 exclusief BTW per uur, per werknemer van Verkoper.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en Risico-overgang

7.1. Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de Klant afgeleverde of nog af te leveren Kunststof Gevelelementen totdat de koopprijs voor alle geleverde- en nog te leveren Kunststof Gevelelementen geheel aan hem is voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen die Verkoper tegen de Klant mocht verkrijgen.
7.2. De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Verkoper te bewaren.
7.3. Indien de Klant in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Verkoper tekort zal schieten en/of Verkoper goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten is Verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zonder tussenkomst van een derde, zoals maar niet beperkt tot een rechter, terug te nemen. Hierbij verleent de Klant Verkoper toestemming om de betreffende producten in bezit te nemen alsmede daartoe de ruimten waarin de betreffende producten zich bevinden te betreden.
7.4. De Klant is verplicht Verkoper terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op de Kunststof Gevelelementen waarop een eigendomsvoorbehoud van Verkoper rust.
7.5. De Klant is verplicht de Kunststof Gevelelementen voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen Verkoper op eerste verzoek ter inzage te geven.
7.6. Zolang het eigendom van de Kunststof Gevelelementen niet op de Klant is overgegaan kan hij/zij de geleverde Kunststof Gevelelementen niet in eigendom aan derden over te dragen, verpanden dan wel anderszins bezwaren, vervreemden of in gebruik afstaan, onder welke titel dan ook, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.7. In het geval dat Verkoper de Kunststof Gevelelementen op grond van dit artikel retour neemt zal zij een creditnota opmaken. De Kunststof Gevelelementen worden dan gecrediteerd voor de marktwaarde van de Kunststof Gevelelementen berekend naar het moment van de terugname.
7.8. In het geval dat de Klant de Kunststof Gevelelementen doorverkoopt aan een derde en de koopprijs voor de Kunststof Gevelelementen is nog niet (volledig) voldaan dan is de Klant verplicht om de vordering op deze derde aan Verkoper te cederen of te verpanden.
7.9. Zodra Verkoper de Kunststof Gevelelementen zoals omschreven in artikel 4 van deze algemene voorwaarden heeft afgeleverd, draagt de Klant het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de Kunststof Gevelelementen mochten ontstaan, behoudens het geval dat de schade aan grove schuld of grove nalatigheid van Verkoper is te wijten.

Artikel 8: Garanties

8.1. De deugdelijkheid van de geleverde Kunststof Gevelelementen wordt bij normaal gebruik en onderhoud gewaarborgd voor -indien schriftelijk niet anders is overeengekomen- een termijn van vijf jaren, te rekenen vanaf de dag van de levering als bedoeld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, met dien verstande dat door Verkoper op hang- en sluitwerk, speciale glassoorten, ventilatieschuiven en dergelijke twee jaar garantie wordt gegeven. Verkoper geeft één jaar garantie op rolluiken en screens. 8.2. Verder heeft de door Verkoper gegeven garantie geen betrekking op:
8.2.1. gebruikelijke slijtage en glasschade die niet veroorzaakt wordt door een constructiefout in de ramen;
8.2.2. kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
8.2.3. beschadigingen die het gevolg zijn van veranderingen, fouten of onvolkomenheden in bouwkundige constructies en/of van niet op juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen;
8.2.4. beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of vanwege Verkoper aan het geleverde zijn uitgevoerd;
8.2.5. beschadigingen als gevolg van een tijdelijke of blijvende schadelijke verandering in het milieu; 8.2.6. slijtage door abnormaal gebruik of onverklaarbare slijtage;
8.2.7. beschadigingen en/of gebreken die tijdens of na (op)levering ontstaan zijn door invloeden van buitenaf;
8.2.8. Kitwerkzaamheden, inzethorren, afstandsbedieningen, plissés en boeibeplating.
8.3. De in artikel 8.1 omschreven garantie omvat voor rekening van Verkoper uitsluitend de vervanging of het herstel (ter keuze van Verkoper) van hetgeen door de Klant als ondeugdelijk in de zin van de kwaliteitseisen wordt aangetoond, met dien verstande dat – voor zover relevant – (de)montagekosten niet onder de garantie vallen. Deze kosten komen derhalve voor rekening en risico van de Klant.
8.4. Gebreken, ter zake waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan, dienen onverwijld schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld. Verkoper zal gebreken, waarvoor terecht een beroep op de garantie wordt gedaan, zo spoedig mogelijk te herstellen. De Klant stelt Verkoper hiertoe, zonder berekening van enigerlei kosten, in ruime mate in de gelegenheid.
8.5. Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd en/of vernieuwd.
8.6. De garantie vervalt volledig indien de Klant zonder uitdrukkelijke toestemming van Verkoper reparaties aan de geleverde Kunststof Gevelelementen verricht, dan wel laat verrichten.
8.7. De in artikel 8.1. bedoelde garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1. De aansprakelijkheid van Verkoper voor alle schade en kosten, welke veroorzaakt zijn dan wel rechtstreeks verband houden met een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, dan wel veroorzaakt zijn door een onrechtmatige daad van Verkoper, is te allen tijde beperkt tot herstel van de gebrekkige Kunststof Gevelelementen althans tot vervanging daarvan, met uitzondering van (de)montagewerkzaamheden.
9.2. Zonder afbreuk te doen in het overige in dit artikel bepaalde, is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van de Verkoper in het geval van schade uitkeert. Indien de verzekeraar van de Verkoper geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid van Verkoper in ieder geval beperkt tot het netto factuurbedrag van de betreffende levering.
9.3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en kosten, waaronder onder meer doch niet uitsluitend productieschade, gederfde winst en andere indirecte economische schade, transportkosten, stagnatieschade, schade van derden, operationele verliezen, verlies aan productietijd en gemiste kansen.
9.4. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar personeel dan wel door Verkoper tijdens het leveren van de producten ingeschakelde leveranciers of andere derden.
9.5. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige informatie welke door de Klant is verstrekt. Verkoper is eveneens niet aansprakelijk voor druk- of schrijffouten in afbeeldingen, brochures of websites.
9.6. Verkoper is niet aansprakelijk indien de Klant de gebruiksvoorschriften van de producten, waaronder maar niet beperkt tot de veiligheidsvoorschriften niet in acht neemt.
9.7. De Klant vrijwaart de Verkoper en stelt deze schadeloos terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Verkoper in deze voorwaarden in de verhouding met de Klant is uitgesloten.
9.8. De in dit artikel omschreven uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Verkoper gelden niet in geval van grove schuld en/of grove nalatigheid aan de zijde van Verkoper.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, (werk)staking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, pandemie, epidemie, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of diens leveranciers, alsmede tekortkomingen van Opdrachtnemers toeleveranciers.
10.2 Indien Verkoper haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht worden die verplichtingen opgeschort totdat Verkoper weer in staat is de overeenkomst op de overeengekomen wijze uit te voeren.
10.3 In het geval dat Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Verkoper gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren. Alsdan is de Klant verplicht om deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.
10.4 Indien Verkoper binnen een redelijke termijn niet in staat blijkt haar verplichtingen jegens de Klant na te komen als gevolg van een in lid 1 van dit artikel omschreven gebeurtenis, hebben zowel Verkoper als de Klant het recht de tussen hen bestaande overeenkomst te ontbinden, zonder dat Verkoper jegens de Klant gehouden is tot vergoeding van enige schade verband houdende met de ontbinding.

Artikel 11: Toepasselijk recht, Bevoegde rechter en Overige

11.1 Op deze algemene voorwaarden en alle offertes en overeenkomsten tussen Verkoper en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.2 De rechtbank Overijssel, locatie Almelo is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden of een overeenkomst, waarbij het Verkoper vrijstaat de Klant ook te dagvaarden voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats.
11.3 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar dan wel onverbindend mocht blijken te zijn blijven partijen gebonden aan de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Partijen zullen de nietige, vernietigbare dan wel onverbindende bepaling vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking en gevolgen zo veel mogelijk dezelfde zijn als die van de te vervangen bepaling in het geval deze geldig zou zijn geweest.

Top